Organisatie

Alle informatie over hoe de vereniging is opgebouwd

Rechtspersoonlijkheid

Scouting Rheijnewoud is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is opgericht bij notariële akte op 12 mei 2010. De groep Scouting Rheijnewoud (kortweg SR) is erkend door Scouting Nederland (SN). De groep SR dient zich te houden aan de bepalingen in statuten en huishoudelijk reglement van SN.

Leden

Er zijn 3 soorten leden: jeugdleden, kaderleden en buitengewone leden. Jeugdleden zijn de jongens en meisjes die welp of scout zijn. Zolang zij nog geen 17 jaar zijn worden zij voor besluitvorming vertegenwoordigd door hun ouders of wettelijke verzorgers. Kaderleden zijn personen die een functie binnen SN (landelijk of regionaal) of binnen SR bekleden (dus de leiding van de spelgroepen, de bestuursleden en overige functionarissen).

De Groepsraad: het hoogste orgaan

De groepsraad is de algemene vergadering van SR; dat is het hoogste orgaan van de vereniging. De groepsraad bestaat uit:
• De leden van het groepsbestuur,
• De leidinggevenden bij de speleenheden (bij Scouting Rheijnewoud: welpen, scouts en explorers),
• Overige personen die een functie in de groep vervullen en door SN zijn geaccepteerd (buitengewone leden),
• Eén gekozen volwassen afgevaardigde namens de speleenheden (dus 1 namens de welpen, 1 namens de scouts en 1 namens de explorers)(art.9 statuten).

Verkiezing afgevaardigde uit de spelgroepen

Het groepsbestuur draagt zorg voor het bijeen roepen van de vergadering van de leeftijdsgroep waarin de afgevaardigde wordt gekozen. De wettelijk vertegenwoordigers van de leden van de leeftijdsgroep kiezen uit hun midden één afgevaardigde. De afgevaardigde treedt af indien het lidmaatschap van het kind(lid) eindigt.

Verantwoordelijkheden en taken van de groepsraad

De groepsraad is in ieder geval verantwoordelijk voor de volgende zaken:
• Het coördineren van de activiteiten van de speleenheden,
• Het goedkeuren van het groepsbeleid middels het vaststellen van een meerjarenplan en jaarplan,
• Het controleren van de uitvoering van beleid en andere besluiten o.a. aan de hand van het jaarverslag.

De groepsraad neemt in ieder geval besluiten over:
• Het beleid van SR,
• De benoeming van leden van het groepsbestuur SR,
• De benoeming van een vertrouwenspersoon voor de groep SR,
• De benoeming van leidinggevenden en eventuele andere functionarissen in de groep SR,
• De benoemding van een lid van de groepsraad (en zijn plaatsvervanger) tot vertegenwoordiger van SR in de regioraad,
• Wijziging van de statuten.

De groepsraad vergadert tenminste tweemaal per jaar of zo dikwijls als het groepsbestuur dit wenselijk oordeelt of indien tenminste 1/10 van de leden van de groepsraad hierom vraagt.

Groepsbestuur

Het groepsbestuur bestaat tenminste uit:
• De groepsvoorzitter*
• De groepssecretaris
• De groepspenningmeester
• De groepsbegeleider*
Binnen SR is ook de functie van ledenadministrateur /media coördinator opgenomen.
*de functie van voorzitter en begeleider zijn onverenigbaar met de functie van leidinggevende bij een speleenheid.

De groepsbegeleider begeleidt de leidinggevenden in hun functioneren in de ruimste zin van het woord. In het bijzonder draagt zij/hij zorg voor: préselectie; opvang en begeleiding van nieuwe leidinggevenden; begeleiding van de teams; het stimuleren van deskundigheids- bevordering. Het groepsbestuur bestaat tenminste uit vier en ten hoogste uit zeven leden. Het aantal wordt bepaald door de groepsraad.

Taken Groepsbestuur

Het groepsbestuur bestuurt de vereniging SR en draagt zorg voor de taken zoals omschreven in het huishoudelijk reglement van SN.

• Het voorbereiden en uitvoeren van het groepsbeleid
• Het voorbereiden en bijeenroepen van de groepsraad
• Het voorbereiden van een meerjarenplan; een jaarplan en een jaarlijkse begroting
• Het uitbrengen van een jaarverslag over de gang van zaken in SR
• Het voorbereiden van een financieel jaarverslag
• Het verschaffen van alle informatie die de groepsraad nodig heeft om het beleid vast te stellen en te controleren
• De representatie van SR door tenminste 2 bestuursleden*
• Het stimuleren tot deelname aan groeps, regionen landelijke activiteiten
De groepsadministratie

• Het bekendmaken aan kaderleren/ouders van naam en adres van de vertrouwenspersoon
• Het verkrijgen en beheren van materieel bezittingen van SR
• Het beheren van geldmiddelen door de penningmeester
* Het groepsbestuur vertegenwoordigt SR. Deze bevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of penningmeester, dan wel de secretaris samen met de penningmeester.

Benoeming / Herkomst

Het groepsbestuur wordt door de groepsraad benoemd uit de leden (of hun wettelijk vertegenwoordigers) van de vereniging. De bestuursleden a) t/m d) worden in hun functie benoemd.

Leden van het groepsbestuur worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Herbenoeming is mogelijk. Elke jaar treden een tot twee leden van het groepsbestuur af volgens een door het groepsbestuur opgemaakt rooster van aftreden. Bij tussentijds aftreden wordt door een tussentijdse benoeming in vervanging voorzien waarbij het rooster van aftreden van toepassing blijft.

Speltak team

Elke speltak wordt begeleid door een team van leidinggevenden. Een team van leidinggevenden bestaat uit één teamleider en de overige leidinggevenden. De teamleider vervult een coördinerende functie binnen het team en vertegenwoordigt het team naar buiten.

Verantwoordelijkheid Speltak team

Het team functioneert onder de verantwoordelijkheid van het groepsbestuur. Het team draagt zorg voor:
• De uitvoering van het scoutingspel volgens de landelijk opgestelde richtlijnen,
• Het onderhouden van contacten, met de organisatoren en trainers van de betreffende leeftijdsgroep in de regio.

Speloverleg

Speloverleg is het overleg van alle leidinggevenden bij een speleenheid. In het speloverleg worden standpunten bepaald ten aanzien van voorstellen over de spelmethode.

Tevens worden spelinhoudelijke en speltechnische zaken besproken. Elk speloverleg heeft het recht een kandidaat voor te dragen ter benoeming door de groepsraad in het groepsbestuur.

Leden en hun rechten en plichten

Jeugdleden hebben recht op:
• Het spelen van het Scoutingspel in een speleenheid binnen een groep van SN,
• Deelname aan andere activiteiten die voor de betreffende leden worden georganiseerd,
• Toezending van het ledenblad.

Jeugdleden zijn verplicht:
• Zich te gedragen naar de wet en belofte of de bereidverklaring of de beginselen van hun leeftijdsgroep,
• Zich te gedragen conform de afspraken in de groep,
• Tot betaling van contributie, zoals door de groepsraad is vastgesteld.

Bronnen

Naast de statuten van Scouting Rheijnewoud is ook het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland van toepassing. Alle hier opgenomen teksten zijn daaruit afkomstig.

Jeugdleden zijn verplicht:
• Zich te gedragen naar de wet en belofte of de bereidverklaring of de beginselen van hun leeftijdsgroep,
• Zich te gedragen conform de afspraken in de groep,
• Tot betaling van contributie, zoals door de groepsraad is vastgesteld.

Adresgegevens

Vereniging Scouting Rheijnewoud
J.P. Heijestraat 21-A
2394 XV Hazerswoude-Rijndijk

Telefoonummer Voorzitter:
Vast: 0172-589138
Mobiel: 06-29076144

Telefoonnummer bij calamiteiten:
Gebouwbeheerder SJaak Ammerlaan: 06-57391890 of 071-5410325

Sleuteladres:
Valeriusstraat 29, Hazerswoude-Rijndijk
(eerst afspraak maken)

E-mail: info@scouting-rheijnewoud.nl
Website: https://www.scouting-rheijnewoud.nl

Kamer van Koophandel: 50163248
Rabobank IBAN nr.: NL52 RABO 0306633094

Adresgegevens:

Vereniging Scouting Rheijnewoud
J.P. Heijestraat 21-A
2394 XV Hazerswoude-Rijndijk

Postadres:
Secretariaat Scouting Rheijnewoud
p/a Guido Gezellestraat 18
2394 TV Hazerswoude-Rijndijk